Kies een categorie

Categories
 • All
 • ‘beschermde afnemers’
 • ‘exitheffing’
 • (afwikkeling omgevallen) kredietinstellingen
 • (beperking) mededinging
 • (buitengerechtelijke) echtscheiding
 • (collectief) ontslag
 • (hernieuwbare) energie
 • (indirecte) discriminatie
 • (inkomsten)belasting
 • aanbestedende dienst
 • aandelenopties
 • aansprakelijkheid voor betaling van bronbelasting
 • accijnsheffing
 • achterstallig loon (na ontslag)
 • advocatenhonoraria
 • aftrek voorbelasting
 • aftrekposten
 • afwikkelingsvergoeding
 • alimentatie
 • ambtenaar
 • ambtenaren
 • ambtshalve toetsing
 • anti-dumping
 • antidumping
 • Approximation of laws
 • arbeidstijd
 • arbeidstijden
 • arbeidsvoorwaarden
 • arbitragebeding
 • asiel
 • asielaanvraag
 • asielprocedure
 • asielverzoek
 • associatieverdrag EG / Marokko
 • auteursrecht
 • bankvergunning
 • beginsel behoorlijk bestuur
 • begrip ‘deelname aan het verkeer
 • begrip ‘dienst’
 • begrip ‘gerecht’
 • begrip ‘rechterlijke autoriteit’
 • begrip ‘samenspanning’
 • begrip commercieel luchtvervoer
 • begrippen ‘oprichting’ en ‘gemeenschappelijke onderneming’
 • belastingen
 • belastingen (op interest en royalty’s)
 • belastingontwijking
 • Beneluxverdrag Intellectuele Eigendom (BVIE)
 • bepaling arbeidsplaats
 • berekening termijn na detentie
 • beroep op overmacht
 • beroepsgeheim
 • beroepsprocedures
 • bescherming financiële belangen gemeenschap
 • bescherming gezinsleven
 • bescherming persoonsgegevens
 • betaalkaarten
 • betalingsachterstand bij handelstransacties
 • betekening
 • bevoegde rechter
 • bevoegdheidsverdeling
 • bewijsmateriaal
 • billijke vergoeding (auteursrechten)
 • biologische producten
 • boekingswijze
 • boetes
 • brandstofaccijns
 • btw
 • btw-naheffing
 • buitengerechtelijke procedure
 • burgerschap
 • CE-markering
 • centrum van belangen
 • communautair douanewetboek
 • communautair douanewetboek (CD)
 • compensatie luchtreizigers
 • compensatie luchtvaartpassagiers
 • compensatieregeling luchtreizigers (‘zuigeling’)
 • compensatieregeling luchtreizigers.
 • concessies (kansspelen)
 • consumentenbescherming
 • Copyright
 • deelnemingen in de financiële sector
 • detacheringsformulieren
 • dienstverrichting ‘om niet’
 • dierentransport
 • dierenwelzijn (ritueel slachten)
 • diergeneeskunde
 • discriminatie
 • discriminatieverbod
 • dividend
 • douane-indeling (Gecombineerde Nomenclatuur – GN)
 • douanevrijstellingen
 • douanewetboek
 • Dublin III
 • eerlijk proces
 • eerste ingebruikneming gebouw
 • EEX
 • EEX (Brussel I, Rome I)
 • EEX (Brussel I)
 • EEX (Rome III)
 • eigendomsrecht
 • energie
 • energie uit hernieuwbare bronnen
 • erfrecht
 • Europees aanhoudingsbevel (EAB)
 • Europese energie-infrastructuur
 • evenredigheidsbeginsel
 • factuuradres (‘brievenbusfirma’)
 • fiscale eenheid
 • fiscale neutraliteit
 • forumkeuzebeding
 • fraude.
 • fraude/btw-ontduiking
 • Freedom of Establishment
 • Freedom to provide Services
 • fusies
 • Gecombineerde nomenclatuur (GN)
 • geldigheid uitvoeringsVo.
 • gelijke behandeling
 • gelijke behandeling (arbeid/beroep)
 • gelijke behandeling (godsdienst)
 • gelijke behandeling (transseksuelen)
 • gelijke behandeling m/v
 • gelijkstelling met NL burger
 • gemeenschappelijke ordening landbouwproducten
 • gemeenschapsmodel
 • geneesmiddelen
 • gevolgen insolventie
 • gevolgen niet-nakoming meldingsplicht bij de EURCIE
 • gewasbeschermingsmiddelen
 • gezinshereniging met genaturaliseerd staatsburger
 • godsdienstvrijheid
 • goede trouw
 • goederen van geringe waarde
 • habitat
 • Habitat- en VogelRichtlijn
 • handicap
 • handvest grondrechten
 • handvest grondrechten (vrij ondernemerschap)
 • heffing op meerwaarde na aandelenruil
 • hoofdelijke aansprakelijkheid
 • huurovereenkomst
 • illegaal verblijf
 • inkomenssteun (slachtpremie/bedrijfstoelslag)
 • insolventie
 • insolventieprocedure (preventief akkoord)
 • Intellectual industrial and commercial property
 • intellectuele eigendom
 • internationale bescherming
 • interne markt
 • interne markt (postdiensten)
 • invalarbeid
 • investeringsbeschermingsovereenkomst (IBO)
 • kansspelen
 • kartelverbod
 • kartelvorming
 • kredietinstellingen
 • kwijtschelding
 • landbouw
 • landbouw/visserij
 • lease/leasebackconstructie
 • leasecontracten
 • leeftijdsdiscriminatie
 • levering geneesmiddelen
 • loyale samenwerking
 • luchtvaart
 • maatregelen ter bestrijding betalingsachterstanden bij handelstransacties
 • maximumgrens belastingkrediet
 • mededeling aan het publiek
 • mededinging
 • medische hulpmiddelen
 • merkenrecht
 • milieu-effectbeoordeling (MER)
 • milieubescherming (kosten ophalen afval)
 • milieueffectrapportage (MER)
 • misbruik machtspositie
 • misbruik van recht
 • moeder/dochterRL
 • motiveringsplicht
 • Natura 2000
 • neutraliteit
 • neutraliteitsbeginsel
 • No Category
 • non-discriminatie
 • non-refoulement
 • normen en technische voorschriften
 • nultarief bij verkoop aan reizigers
 • oneerlijke bedingen
 • oneerlijke handelspraktijken
 • oneerlijke handelspraktijken (misleidende reclame)
 • oneerlijke mededinging
 • ongewenstverklaringen op grond van artikel 1(F) vluchtelingenverdrag
 • ontslag
 • oorsprongsbenaming
 • openbaar overnamebod
 • openbare aanbesteding
 • openbare dienstverplichting
 • openbare orde/veiligheid
 • oproeparbeid
 • ouderschapsverlof
 • overdrachtstermijn
 • overeenkomst EG / ZWI
 • overeenkomst met Zwitserland
 • overgang ondernemingen
 • overheidsopdrachten
 • overlevering
 • overname
 • parallelimport
 • Partnerschapsovereenkomst visserij (POV)
 • pensioenen
 • plaats van levering
 • plaats van uitvoering
 • plattelandsontwikkeling (ELFPO)
 • prejudiciële verwijzing
 • prejudiciële vraag
 • recht eerlijk proces
 • recht op eerlijk proces
 • recht op gezinsleven
 • recht op informatie in strafprocedures
 • recht op teruggave
 • recht op vertaling
 • recht op vrij verkeer
 • recht te worden gehoord
 • recht vrije vestiging
 • rechten van de verdediging
 • rechterlijke bescherming
 • rechtsbeginselen
 • rechtsbeginselen (hoor/wederhoor)
 • rechtsbescherming
 • rechtsgrondslag
 • rechtszekerheid
 • rechtszekerheidsbeginsel
 • reconventionele vordering in geval van nietigheid
 • regresrecht
 • reparatieclausule
 • rijbewijzen
 • schadeloosstelling (loondervingskosten)
 • schadevergoeding
 • Schengengrenscode
 • selectievedistributieovereenkomsten
 • sociale zekerheid
 • sociale zekerheid – coördinatieregeling
 • sociale zekerheid (pensioenen)
 • speciale beschermingszones (SBZ)
 • staatssteun
 • staatssteun (groepsvrijstelling)
 • sterfhuisconstructie
 • steun
 • steunregelingen
 • strafrecht
 • structuurfondsen
 • structuurfondsen (ESF)
 • subsidiaire beschermingsstatus
 • tarief voor samengestelde diensten
 • tarieven
 • technische voorschriften
 • telecommunicatie
 • termijn terugbetaling
 • termijn voor herstel gebreken
 • termijnbetalingen
 • terugkeer na illegaal verblijf
 • terugkeerbesluit
 • terugwerkende kracht
 • TIR-overeenkomst (goederenvervoer)
 • toezicht op vaststellen tarieven
 • uitlevering
 • uitputting
 • uitvoerrestituties
 • vakantie met behoud van loon en vakantiegeld
 • vennootschapsbelasting
 • vennootschapsrecht
 • verantwoordelijke lidstaat (‘Dublin III’ – termijn overdracht)
 • verblijfsrecht (recht op verhoogde bescherming)
 • verblijfsvergunning
 • verblijfsvergunning/asiel
 • verbod op martelen
 • verdeling heffingsbevoegdheid
 • Verdrag van Aarhus
 • Verdrag van Lugano
 • Verdrag van Montreal
 • verjaring
 • verkoopbenamingen
 • verleggingsregeling
 • verlies verblijfstatus
 • vermindering bezorgfrequentie
 • verrekening na faillissement
 • verrekening valutaverliezen
 • verstoring mededinging
 • vertrouwensbeginsel
 • vervoer
 • verwijdering
 • vluchtelingenverdrag
 • vrij goederenverkeer
 • vrij kapitaalverkeer
 • vrij ondernemerschap
 • vrij personenverkeer
 • vrij verkeer diensten
 • vrij verkeer diensten (advocaat)
 • vrij verkeer diensten (kansspelen)
 • vrij verkeer goederen
 • vrij verkeer kapitaal
 • vrij verkeer personen (Zwitserland)
 • vrij verkeer personen/diensten
 • vrij verkeer personen/werknemers
 • vrij verkeer werknemers
 • vrij verkeer werknemers (artsen)
 • vrij verrichten diensten
 • vrije vestiging
 • vrijheid dienstverrichting
 • vrijheid van vestiging, van diensten en kapitaalverkeer
 • vrijstellingen
 • wapenbezit (jagers/sportschutters)
 • wederzijdse bijstand
 • weigering Schengenvisum
 • weigering teruggaaf
 • weigeringsgronden
 • wekelijkse rustdagen
 • werknemers
 • wettelijke aansprakelijkheid (motorvoertuigen)
 • wijziging arbeidsvoorwaarden
 • wijziging elementen voor aftrek
 • zelfstandige arbeid
Date

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: (hernieuwbare) energie; staatssteun Deadline: submit your brief by 12 mei 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp:...

Regarding: Gevoegde prejudiciële hofzaken Keywords: eigendomsrecht; recht eerlijk proces; recht vrije vestiging; vrij kapitaalverkeer Deadline: submit your brief by 15 mei 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: communautair douanewetboek; btw Deadline: submit your brief by 19 mei 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp...

May 4, 2020C-148/16 Akarsar

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: Europees aanhoudingsbevel (EAB); overlevering Deadline: submit your brief by 22 mei 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: btw; aftrekposten; dienstverrichting ‘om niet’ Deadline: submit your brief by 25 mei 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts &...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: EEX (Brussel I); forumkeuzebeding Deadline: submit your brief by 11 mei 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: consumentenbescherming; verjaring Deadline: submit your brief by 12 mei 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp Richtlijn...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: merkenrecht; oneerlijke mededinging Deadline: submit your brief by 12 mei 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: overheidsopdrachten Deadline: submit your brief by 15 mei 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp: – Richtlijn...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: consumentenbescherming; oneerlijke handelspraktijken Deadline: submit your brief by 18 mei 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp...

May 4, 2020C-138/16 AKM

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: auteursrecht; mededeling aan het publiek Deadline: submit your brief by 18 mei 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts &...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: douane-indeling (Gecombineerde Nomenclatuur – GN) Deadline: submit your brief by 19 mei 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts &...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: consumentenbescherming; ambtshalve toetsing Deadline: submit your brief by 19 mei 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: technische voorschriften; gevolgen niet-nakoming meldingsplicht bij de EURCIE Deadline: submit your brief by 19 mei 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: overheidsopdrachten; staatssteun; aanbestedende dienst Deadline: submit your brief by 22 mei 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: mededinging; staatssteun; misbruik machtspositie; discriminatie Deadline: submit your brief by 22 mei 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts &...

May 4, 2020C-156/16 Tigers

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: douanewetboek; anti-dumping; Gecombineerde nomenclatuur (GN) Deadline: submit your brief by 22 mei 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts &...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: ambtenaren; arbeidsvoorwaarden; gelijke behandeling Deadline: submit your brief by 25 mei 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: consumentenbescherming; buitengerechtelijke procedure Deadline: submit your brief by 25 mei 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: oproeparbeid; (leeftijds)discriminatie Deadline: submit your brief by 25 mei 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp –...

Regarding: Gevoegde prejudiciële hofzaken Keywords: EEX (Brussel I, Rome I) Deadline: submit your brief by 28 mei 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: brandstofaccijns; recht op teruggave Deadline: submit your brief by 26 mei 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure...

May 4, 2020C-161/16 Airhelp

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: luchtvaart; compensatieregeling luchtreizigers (‘zuigeling’) Deadline: submit your brief by 26 mei 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure...

May 4, 2020C-165/16 Lounes

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: vrij personenverkeer; gezinshereniging met genaturaliseerd staatsburger Deadline: submit your brief by 26 mei 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: staatssteun Deadline: submit your brief by 26 mei 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp: VWEU artikel...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: btw; termijnbetalingen Deadline: submit your brief by 26 mei 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp Richtlijn...

May 4, 2020C-149/16 Socha ea

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: wijziging arbeidsvoorwaarden; collectief ontslag Deadline: submit your brief by 28 mei 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure...

May 4, 2020C-172/16 Kammerer

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: luchtvaart; compensatieregeling luchtreizigers; overeenkomst met Zwitserland Deadline: submit your brief by 29 mei 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: mededinging; misbruik machtspositie; billijke vergoeding (auteursrechten) Deadline: submit your brief by 29 mei 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts...

May 4, 2020C-181/16 Gnandi

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: asielverzoek; illegaal verblijf; non-refoulement Deadline: submit your brief by 02 juni 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: sociale zekerheid; pensioenen; vrij verkeer werknemers Deadline: submit your brief by 10 juni 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts...

May 4, 2020C-184/16 Petrea

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: burgerschap; vrij verkeer personen/werknemers; recht vrije vestiging; verwijdering Deadline: submit your brief by 10 juni 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question...

Regarding: Gevoegde prejudiciële hofzaken Keywords: strafrecht; recht op informatie in strafprocedures; recht op eerlijk proces; betekening Deadline: submit your brief by 10 juni 2016 Questions pending before the ECJ –...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: overheidsopdrachten; beperking mededinging Deadline: submit your brief by 10 juni 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: (beperking) mededinging; geneesmiddelen Deadline: submit your brief by 10 juni 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp:...

May 4, 2020C-175/16 Hälvä ea

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: arbeidstijden; zelfstandige arbeid; invalarbeid Deadline: submit your brief by 11 juni 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure...

May 4, 2020C-190/16 Fries

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: leeftijdsdiscriminatie; begrip commercieel luchtvervoer Deadline: submit your brief by 11 juni 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure...

May 4, 2020C-193/16 (X)

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: strafrecht; verwijdering; openbare orde/veiligheid; burgerschap; recht op vrij verkeer Deadline: submit your brief by 17 juni 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 –...

May 4, 2020C-174/16 H

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: ambtenaar; sociale zekerheid; ouderschapsverlof; gelijke behandeling Deadline: submit your brief by 17 juni 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts...

May 4, 2020C-199/16 Nianga

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: asiel; terugkeerbesluit; illegaal verblijf; bescherming gezinsleven Deadline: submit your brief by 17 juni 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: merkenrecht; Beneluxverdrag Intellectuele Eigendom (BVIE) Deadline: submit your brief by 30 juni 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts &...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: EEX; bevoegde rechter; centrum van belangen Deadline: submit your brief by 30 juni 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts...

May 4, 2020C-195/16 I

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: rijbewijzen; burgerschap; non-discriminatie; vrij personenverkeer; vrij verkeer werknemers; recht vrije vestiging; vrij verkeer diensten Deadline: submit your brief by 17 juni 2016 Questions pending before the...

May 4, 2020C-200/16 Securitas

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: overgang ondernemingen Deadline: submit your brief by 20 juni 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp: Richtlijn...

May 4, 2020C-201/16 Shiri

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: asiel; verantwoordelijke lidstaat (‘Dublin III’ – termijn overdracht) Deadline: submit your brief by 20 juni 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: consumentenbescherming; oneerlijke bedingen Deadline: submit your brief by 19 juni 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: bescherming persoonsgegevens Deadline: submit your brief by 23 juni 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp –...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: consumentenbescherming; oneerlijke bedingen Deadline: submit your brief by 23 juni 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp...

May 4, 2020C-579/15 X

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: Europees aanhoudingsbevel (EAB); weigeringsgronden; gelijkstelling met NL burger Deadline: submit your brief by 15 januari 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question...

May 4, 2020C-214/16 King

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: sociale zekerheid; arbeidstijd; vakantie met behoud van loon en vakantiegeld Deadline: submit your brief by 24 juni 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1...

May 4, 2020C-192/16 Fisher

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: belastingen; kansspelen; interne markt; recht vrije vestiging; vrij kapitaalverkeer Deadline: submit your brief by 27 juni 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 –...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: overname; openbaar overnamebod; begrip ‘samenspanning’; rechtszekerheid Deadline: submit your brief by 27 juni 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts...

May 4, 2020C-211/16 Bimotor

Regarding: Onderwerp Keywords: btw; vennootschapsbelasting; maximumgrens belastingkrediet Deadline: submit your brief by 27 juni 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp...

Regarding: Gevoegde prejudiciële hofzaken Keywords: milieu-effectbeoordeling (MER) Deadline: submit your brief by 27 juni 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: overgang ondernemingen; rechtsbescherming; overheidsopdrachten Deadline: submit your brief by 30 juni 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure...

May 4, 2020C-224/16 AEBTRI

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: TIR-overeenkomst (goederenvervoer); douanewetboek; wederzijdse bijstand Deadline: submit your brief by 30 juni 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts &...

May 4, 2020C-226/16 Eni ea

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: energie; vrij verrichten diensten; openbare dienstverplichting; verstoring mededinging; ‘beschermde afnemers’ Deadline: submit your brief by 30 juni 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: mededinging; kartelverbod; selectievedistributieovereenkomsten Deadline: submit your brief by 30 juni 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: EEX; bepaling arbeidsplaats Deadline: submit your brief by 3 juli 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp...

May 4, 2020C-218/16 Kubicka

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: EEX; erfrecht Deadline: submit your brief by 6 juli 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp Verordening...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: kartelvorming; begrippen ‘oprichting’ en ‘gemeenschappelijke onderneming’ Deadline: submit your brief by 7 juli 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts...

May 4, 2020C-245/16 Nerea

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: overheidsopdrachten; structuurfondsen; staatssteun (groepsvrijstelling); insolventieprocedure (preventief akkoord) Deadline: submit your brief by 10 juli 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2...

May 4, 2020C-227/16 Arts

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: landbouw; inkomenssteun (slachtpremie/bedrijfstoelslag) Deadline: submit your brief by 6 juli 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp...

May 4, 2020C-225/16 Ouhrami

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: strafrecht; terugkeer na illegaal verblijf Deadline: submit your brief by 6 juli 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts &...

May 4, 2020C-493/15 Identi

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: btw; kwijtschelding; insolventie Deadline: submit your brief by 6 juli 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: openbare aanbesteding; beroep op overmacht Deadline: submit your brief by 7 juli 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts &...

May 4, 2020C-249/16 Kareda

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: EEX; plaats van uitvoering Deadline: submit your brief by 7 juli 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: consumentenbescherming; termijn voor herstel gebreken Deadline: submit your brief by 7 juli 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts &...

May 4, 2020C-255/16 Falbert ea

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: normen en technische voorschriften; vrij verkeer diensten (kansspelen) Deadline: submit your brief by 7 juli 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: vervoer; mededinging; oneerlijke handelspraktijken Deadline: submit your brief by 9 juli 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: maatregelen ter bestrijding betalingsachterstanden bij handelstransacties Deadline: submit your brief by 9 juli 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: sociale zekerheid; bevoegde rechter; achterstallig loon (na ontslag); hoofdelijke aansprakelijkheid Deadline: submit your brief by 10 juli 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1...

Regarding: Gevoegde prejudiciële hofzaken Keywords: energie uit hernieuwbare bronnen; steunregelingen; accijnsheffing Deadline: submit your brief by 10 juli 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2...

May 4, 2020C-251/16 Cussens ea

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: btw; lease/leasebackconstructie; misbruik van recht Deadline: submit your brief by 13 juli 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts &...

May 4, 2020C-258/16 Finnair

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: luchtvaart; Verdrag van Montreal; schadevergoeding; regresrecht; consumentenbescherming Deadline: submit your brief by 13 juli 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2...

May 4, 2020C-256/16 Deichmann

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: douanewetboek; antidumping; terugwerkende kracht; geldigheid uitvoeringsVo. Deadline: submit your brief by 13 juli 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: luchtvaart; compensatie luchtreizigers Deadline: submit your brief by 14 juli 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp...

May 4, 2020C-217/16 Zagoriou

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: structuurfondsen; bevoegdheidsverdeling Deadline: submit your brief by 14 juli 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp –...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: btw; landbouw Deadline: submit your brief by 14 juli 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp –...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: landbouw/visserij; associatieverdrag EG / Marokko; Partnerschapsovereenkomst visserij (POV) Deadline: submit your brief by 16 juli 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: gelijke behandeling (arbeid/beroep); handicap; Deadline: submit your brief by 17 juli 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure...

May 4, 2020C-238/16 X

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: btw; geneesmiddelen Deadline: submit your brief by 21 juli 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp: –...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: overheidsopdrachten; beroepsprocedures; Deadline: submit your brief by 21 juli 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp: –...

May 4, 2020C-286/16 Exmitiani

Regarding: Keywords: btw; loyale samenwerking; rechtszekerheidsbeginsel Deadline: submit your brief by 24 juli 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure C-286/16 Exmitiani...

May 4, 2020C-283/16 S

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: EEX; alimentatie Deadline: submit your brief by 24 juli 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure C-283/16 S...

May 4, 2020C-290/16 Air Berlin

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: luchtvaart; tarieven; consumentenbescherming Deadline: submit your brief by 27 juli 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp:...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: betaalkaarten; afwikkelingsvergoeding; motiveringsplicht; Deadline: submit your brief by 1 augustus 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp:...

May 4, 2020C-302/16

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: luchtvaart; compensatieregeling luchtreizigers. Deadline: submit your brief by 5 augustus 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp:...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: vrij verkeer goederen; wapenbezit (jagers/sportschutters); rechtsgrondslag Deadline: submit your brief by 17 juli 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts...

Regarding: Gevoegde prejudiciële hofzaken Keywords: vrije vestiging; staatssteun; belastingen Deadline: submit your brief by 20 juli 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts &...

May 4, 2020C-246/16 Di Maura

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: btw; neutraliteit; verrekening na faillissement Deadline: submit your brief by 21 juli 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts &...

May 4, 2020C-284/16 Achmea

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: arbitragebeding; investeringsbeschermingsovereenkomst (IBO) Deadline: submit your brief by 21 juli 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp:...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: Habitat- en VogelRichtlijn; Natura 2000; speciale beschermingszones (SBZ) Deadline: submit your brief by 24 juli 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question...

May 4, 2020C-288/16 L C

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: btw; vrijstellingen Deadline: submit your brief by 24 juli 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp: –...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: landbouw; biologische producten; Deadline: submit your brief by 27 juli 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp:...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: btw Deadline: submit your brief by 30 juli 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp: Richtlijn 77/388/EEG...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: btw; douanevrijstellingen; goederen van geringe waarde Deadline: submit your brief by 1 augustus 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: interne markt (postdiensten); vermindering bezorgfrequentie Deadline: submit your brief by 4 augustus 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts &...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: btw; eerste ingebruikneming gebouw Deadline: submit your brief by 4 augustus 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure...

May 4, 2020C-277/16 Polkomtel

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: telecommunicatie; toezicht op vaststellen tarieven Deadline: submit your brief by 4 augustus 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts &...

Regarding: Gevoegde prejudiciële hofzaken Keywords: interne markt (postdiensten) Deadline: submit your brief by 14 augustus 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: btw; belastingontwijking; neutraliteitsbeginsel; verstoring mededinging Deadline: submit your brief by 12 augustus 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts &...

May 4, 2020C-292/16 A

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: belastingen; fusies; recht vrije vestiging; ‘exitheffing’ Deadline: submit your brief by 12 augustus 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts...

Regarding: Gevoegde prejudiciële hofzaken Keywords: vrij verkeer kapitaal; (afwikkeling omgevallen) kredietinstellingen Deadline: submit your brief by 18 augustus 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: btw; nultarief bij verkoop aan reizigers Deadline: submit your brief by 18 augustus 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: consumentenbescherming Deadline: submit your brief by 5 augustus 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp: – Richtlijn...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: wettelijke aansprakelijkheid (motorvoertuigen) Deadline: submit your brief by 5 augustus 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp:...

May 4, 2020C-291/16 Schweppes

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: merkenrecht; parallelimport; uitputting; Deadline: submit your brief by 5 augustus 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp:...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: gewasbeschermingsmiddelen; rechtsbeginselen Deadline: submit your brief by 5 augustus 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp: –...

May 4, 2020C-297/16 CMVRO

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: diergeneeskunde; vrij verkeer diensten; vrij ondernemerschap; mededinging Deadline: submit your brief by 7 augustus 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: btw; fiscale neutraliteit; termijn terugbetaling; boetes Deadline: submit your brief by 8 augustus 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts...

May 4, 2020C-278/16 Sleutjes

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: strafrecht; recht op vertaling Deadline: submit your brief by 8 augustus 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure...

May 4, 2020C-315/16 Lingurár

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: landbouw; steun; plattelandsontwikkeling (ELFPO); Natura 2000 Deadline: submit your brief by 8 augustus 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: normen en technische voorschriften; vrij verkeer diensten; oneerlijke handelspraktijken (misleidende reclame); Deadline: submit your brief by 8 augustus 2016 Questions pending before the ECJ – Question...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: oneerlijke handelspraktijken; consumentenbescherming Deadline: submit your brief by 8 augustus 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp:...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: communautair douanewetboek (CD); belastingen; rechtsbeginselen (hoor/wederhoor) Deadline: submit your brief by 11 augustus 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: arbeidstijd; wekelijkse rustdagen Deadline: submit your brief by 12 augustus 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp:...

May 4, 2020C-316/16 B

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: verblijfsvergunning; verlies verblijfstatus Deadline: submit your brief by 14 augustus 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp:...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: vrij goederenverkeer; medische hulpmiddelen; CE-markering Deadline: submit your brief by 15 augustus 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts &...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: concessies (kansspelen); prejudiciële verwijzing; recht vrije vestiging; vrijheid dienstverrichting; vrij kapitaalverkeer; handvest grondrechten (vrij ondernemerschap); vertrouwensbeginsel Deadline: submit your brief by 15 augustus 2016 Questions pending...

May 4, 2020C-299/16 Z Denmark

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: belastingen (op interest en royalty’s); aansprakelijkheid voor betaling van bronbelasting; recht vrije vestiging; vrij kapitaalverkeer Deadline: submit your brief by 18 augustus 2016 Questions pending before...

Regarding: Gevoegde prejudiciële hofzaken Keywords: belastingen (op interest en royalty’s); aansprakelijkheid voor betaling van bronbelasting; recht vrije vestiging; vrij kapitaalverkeer Deadline: submit your brief by 18 augustus 2016 Questions pending...

Regarding: Gevoegde prejudiciële hofzaken Keywords: belastingen (op interest en royalty’s); moeder/dochterRL; aansprakelijkheid voor betaling van bronbelasting; recht vrije vestiging; vrij kapitaalverkeer Deadline: submit your brief by 18 augustus 2016 Questions...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: milieubescherming (kosten ophalen afval) Deadline: submit your brief by 22 augustus 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: energie; mededinging; Deadline: submit your brief by 22 augustus 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp: –...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: sociale zekerheid; gelijke behandeling (arbeid/beroep); Deadline: submit your brief by 26 augustus 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts &...

May 4, 2020C-298/16 Ispas

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: rechten van de verdediging; btw-naheffing Deadline: submit your brief by 29 augustus 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts &...

May 4, 2020C-353/16 MP

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: asielaanvraag; subsidiaire beschermingsstatus; verbod op martelen Deadline: submit your brief by 29 augustus 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts...

May 4, 2020C-330/16 Zarski

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: betalingsachterstand bij handelstransacties; huurovereenkomst; begrip ‘dienst’ Deadline: submit your brief by 19 augustus 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: EEX; merkenrecht Deadline: submit your brief by 19 augustus 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp: –...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: EEX; schadeloosstelling (loondervingskosten) Deadline: submit your brief by 21 augustus 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp:...

May 4, 2020C-327/16 Jacob

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: (inkomsten)belasting; heffing op meerwaarde na aandelenruil Deadline: submit your brief by 22 augustus 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: wettelijke aansprakelijkheid (motorvoertuigen); begrip ‘deelname aan het verkeer Deadline: submit your brief by 25 augustus 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question...

May 4, 2020C-348/16 Sacko

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: asielprocedure; internationale bescherming; recht te worden gehoord Deadline: submit your brief by 25 augustus 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2...

Regarding: EVA-Hof zaak Keywords: bankvergunning; deelnemingen in de financiële sector; vrijheid van vestiging, van diensten en kapitaalverkeer Deadline: submit your brief by Questions pending before the ECJ – Question 1...

May 4, 2020C-346/16 C

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: Schengengrenscode; bewijsmateriaal; recht op eerlijk proces Deadline: submit your brief by 26 augustus 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: consumentenbescherming; oneerlijke bedingen; prejudiciële vraag Deadline: submit your brief by 26 augustus 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts &...

May 4, 2020C-349/16 T.KUP

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: douanewetboek; anti-dumping; Deadline: submit your brief by 26 augustus 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp: –...

May 4, 2020C-359/16 Altun e.a.

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: sociale zekerheid; detacheringsformulieren; fraude. Deadline: submit your brief by 28 augustus 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: beginsel behoorlijk bestuur; eerlijk proces; beroepsgeheim Deadline: submit your brief by 29 augustus 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts...

May 4, 2020C-355/16 Picart

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: (inkomsten)belasting; recht vrije vestiging; overeenkomst EG / ZWI Deadline: submit your brief by 1 september 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: (vennootschaps)belasting; dividend; moeder/dochterRL Deadline: submit your brief by 4 september 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp:...

May 4, 2020C-357/16 Gelvora

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: consumentenbescherming; oneerlijke handelspraktijken Deadline: submit your brief by 4 september 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp:...

May 4, 2020C-372/16 Sahyouni

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: EEX (Rome III); (buitengerechtelijke) echtscheiding Deadline: submit your brief by 5 september 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts &...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: EEX (Brussel I); forumkeuzebeding Deadline: submit your brief by 5 september 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: structuurfondsen (ESF); Deadline: submit your brief by 5 september 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp: –...

May 4, 2020C-453/16 (PPU) Ö

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: Europees aanhoudingsbevel (EAB); Deadline: submit your brief by Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp: – Kaderbesluit kaderbesluit...

May 4, 2020C-396/16 T-2

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: btw; gevolgen insolventie; wijziging elementen voor aftrek; Deadline: submit your brief by 19 september 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2...

May 4, 2020C-360/16 Hasan

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: asiel; Dublin III; overdrachtstermijn Deadline: submit your brief by 1 september 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure...

Regarding: Gevoegde prejudiciële hofzaken Keywords: btw; aftrek voorbelasting; factuuradres (‘brievenbusfirma’); goede trouw Deadline: submit your brief by 8 september 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: vennootschapsbelasting; recht vrije vestiging Deadline: submit your brief by 11 september 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure...

May 4, 2020C-381/16 (X)

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: merkenrecht Deadline: submit your brief by 12 september 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp: verordening (EG)...

Regarding: Gevoegde prejudiciële hofzaken Keywords: verblijfsvergunning/asiel; ongewenstverklaringen op grond van artikel 1(F) vluchtelingenverdrag; recht op gezinsleven Deadline: submit your brief by 12 september 2016 Questions pending before the ECJ –...

May 4, 2020C-367/16 (X)

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: Europees aanhoudingsbevel (EAB); overlevering Deadline: submit your brief by 15 september 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure...

May 4, 2020C-392/16 (X)

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: btw; verleggingsregeling; evenredigheidsbeginsel Deadline: submit your brief by 15 september 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp:...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: landbouw; gemeenschappelijke ordening landbouwproducten; oorsprongsbenaming Deadline: submit your brief by 15 september 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts &...

May 4, 2020C-452/16 (PPU) X

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: Europees aanhoudingsbevel (EAB); begrip ‘rechterlijke autoriteit’ Deadline: submit your brief by Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp:...

May 4, 2020C-395/16 DOCERAM

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: gemeenschapsmodel Deadline: submit your brief by 19 september 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp: – verordening...

May 4, 2020C-310/16 (X)

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: strafrecht; fraude/btw-ontduiking; bescherming financiële belangen gemeenschap; handvest grondrechten Deadline: submit your brief by 19 september 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: overheidsopdrachten Deadline: submit your brief by 19 september 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp: – richtlijn...

May 4, 2020C-387/16 Nidera

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: btw; neutraliteitsbeginsel Deadline: submit your brief by 21 september 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp: –...

May 4, 2020C-391/16 M

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: asiel; vluchtelingenverdrag; Deadline: submit your brief by 29 september 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp: –...

May 4, 2020C-409/16

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: (indirecte) discriminatie; gelijke behandeling m/v; Deadline: submit your brief by 9 oktober 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts &...

May 4, 2020C-403/16 (X)

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: weigering Schengenvisum; rechterlijke bescherming Deadline: submit your brief by 19 september 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure...

May 4, 2020C-386/16 Toridas

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: btw; vrijstellingen; plaats van levering Deadline: submit your brief by 19 september 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts &...

May 4, 2020C-407/16 Aqua Pro

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: communautair douanewetboek (CD); btw Deadline: submit your brief by 21 september 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: dierentransport; uitvoerrestituties Deadline: submit your brief by 29 september 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp: –...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: overheidsopdrachten; structuurfondsen Deadline: submit your brief by 29 september 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp:- verordening...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: vennootschapsbelasting; fiscale eenheid; verrekening valutaverliezen; recht vrije vestiging; vrij kapitaalverkeer Deadline: submit your brief by 30 september 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1...

May 4, 2020C-397/16 Acacia

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: gemeenschapsmodel; vrij verkeer goederen Deadline: submit your brief by 1 oktober 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure...

May 4, 2020C-414/16

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: gelijke behandeling (godsdienst) Deadline: submit your brief by 2 oktober 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp:...

May 4, 2020C-419/16

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: vrij verkeer werknemers (artsen) Deadline: submit your brief by 2 oktober 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure...

May 4, 2020C-421/16

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: belastingen; recht vrije vestiging; verdeling heffingsbevoegdheid Deadline: submit your brief by 2 oktober 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts...

May 4, 2020C-424/16

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: verblijfsrecht (recht op verhoogde bescherming); berekening termijn na detentie Deadline: submit your brief by 5 oktober 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 –...

May 4, 2020C-425/16

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: merkenrecht; reconventionele vordering in geval van nietigheid Deadline: submit your brief by 5 oktober 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2...

May 4, 2020C-429/16

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: sociale zekerheid; (collectief) ontslag Deadline: submit your brief by 5 oktober 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: landbouw; mededinging; verkoopbenamingen Deadline: submit your brief by 5 oktober 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp:...

May 4, 2020C-434/16

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: bescherming persoonsgegevens Deadline: submit your brief by 8 oktober 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp:- handvest...

May 4, 2020C-436/16

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: EEX; forumkeuzebeding Deadline: submit your brief by 9 oktober 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp:- verordening...

May 4, 2020C-442/16

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: gelijke behandeling; burgerschap; sociale zekerheid; vrij verkeer werknemers; recht vrije vestiging Deadline: submit your brief by 12 oktober 2016 Questions pending before the ECJ – Question...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: kredietinstellingen; sterfhuisconstructie Deadline: submit your brief by 15 oktober 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp: –...

Regarding: Gevoegde prejudiciële hofzaken Keywords: vennootschapsrecht; aandelenopties; boekingswijze Deadline: submit your brief by 19 oktober 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure...

May 4, 2020C-441/16 SMS Group

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: btw; weigering teruggaaf Deadline: submit your brief by 20 oktober 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp:...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: btw; gelijke behandeling; levering geneesmiddelen Deadline: submit your brief by 20 oktober 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts &...

May 4, 2020C-451/16 MB

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: sociale zekerheid (pensioenen); gelijke behandeling (transseksuelen) Deadline: submit your brief by 23 oktober 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts...

May 4, 2020C-467/16

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: EEX; Verdrag van Lugano; alimentatie; begrip ‘gerecht’ Deadline: submit your brief by 26 oktober 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2...

Regarding: Gevoegde prejudiciële hofzaken Keywords: vrij verkeer diensten (advocaat); beperking mededinging; advocatenhonoraria; btw Deadline: submit your brief by 23 oktober 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 –...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: Europese energie-infrastructuur; milieueffectrapportage (MER); habitat; Verdrag van Aarhus Deadline: submit your brief by 29 oktober 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question...

Regarding: EVA-Hof zaak Keywords: sociale zekerheid – coördinatieregeling Deadline: submit your brief by Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp: – Verordening...

May 4, 2020C-191/16

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: uitlevering; discriminatieverbod; vrij verkeer personen/diensten Deadline: submit your brief by 12 oktober 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts &...

May 4, 2020C-416/16

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: sociale zekerheid; werknemers; overgang ondernemingen Deadline: submit your brief by 13 oktober 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts &...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: dierenwelzijn (ritueel slachten); godsdienstvrijheid Deadline: submit your brief by 13 oktober 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: EEX; bevoegde rechter Deadline: submit your brief by 15 oktober 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure Onderwerp:...

May 4, 2020C-435/16 Acacia

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: gemeenschapsmodel; intellectuele eigendom; reparatieclausule Deadline: submit your brief by 16 oktober 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure...

May 4, 2020C-449/16

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: sociale zekerheid; gelijke behandeling Deadline: submit your brief by 16 oktober 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure...

Regarding: Gevoegde prejudiciële hofzaken Keywords: EEX; bevoegde rechter; compensatie luchtvaartpassagiers Deadline: submit your brief by 20 oktober 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts...

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: btw; tarief voor samengestelde diensten Deadline: submit your brief by 20 oktober 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts &...

May 4, 2020C-431/16

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: sociale zekerheid (pensioenen); vrij verkeer personen (Zwitserland) Deadline: submit your brief by 23 oktober 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2...

May 4, 2020C-404/16 Lombard

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: btw; leasecontracten; fiscale neutraliteit Deadline: submit your brief by 30 oktober 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts & Procedure...

May 4, 2020C-472/16

Regarding: Prejudiciële hofzaak Keywords: sociale zekerheid; werknemers; overgang ondernemingen; ontslag Deadline: submit your brief by 3 november 2016 Questions pending before the ECJ – Question 1 – Question 2 Facts...

Request for a preliminary ruling from the Bundesgerichtshof (Germany) lodged on 31 March 2017 — Land Nordrhein-Westfalen v Dirk Renckhoff (Case C-161/17) Summary of the facts Herr Renckhoff, der Berufsfotograf ist, verklagte die...